Felhasználási feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

Felhasználási feltételek

1. A webhely üzemeltetője

A https://kriszticslinett.hu internet címen elérhető webhelyet a

Krisztics Linett Egyéni Vállalkozó

Nyilvántartási szám: 56067413

Adószám: 57437015-1-30

Székhely: Magyarország, 3033 Rózsaszentmárton, Pincék útja 4.

Telefon: +36 30 197 7379

E-mail cím: info@kriszticslinett.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

 2. Ügyfélszolgálat

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. Telefonon

Telefonszám: +36 30 197 7379– a hívás nem emelt díjas!

Elérhető hétfőtől péntekig 09.00 órától 17.00 óráig.

2.2.  E-mail-ben

E-mail cím: info@kriszticslinett.hu

2.3. Üzenet:

Az e-mail-ekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 10 munkanapon belül válaszol.

 

 

3. A magyar jog kikötése

 

3.1.          A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre és

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

3.2.          Jelen felhasználási feltételekben (a továbbiakban: felhasználási feltételek) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3.          A jelen felhasználási feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

4. Felhasználói feltételek hatálya és alanyai

 

4.1.          Jelen felhasználási feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, és ott közzétett tartalmakra, a webhely felhasználására vonatkoznak. A szolgáltatások megrendelésének és a megrendelések teljesítésének feltételeiről a Felek külön egyeznek meg, és e tárgyban külön kötnek szerződést.

4.2.          A webhely üzemeltetője a fent azonosított Szolgáltató.

4.3.          A Felhasználó lehet minden jogképes természetes személy, ideértve a külföldi természetes személyeket is.

4.4.          A felhasználási feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

5. Felelősség kizárása

5.1.          Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

5.2.          Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével.

5.3.          Szolgáltató fenntartja a jogot az oldalon található összes tartalom előzetes bejelentés és indokolás nélkül történő eltávolítására, az ebből eredő esetleges következményekért nem felelős.

6. Egyéb rendelkezések

 

6.1.          Szolgáltató a webhelyen böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen felhasználási feltételekben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

7. Adatkezelés, adatvédelem

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

8. Felhasználási feltételek módosítása

 

8.1.      Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

8.2.      A felhasználási feltételek a webhelyen mindenkor elérhető aktuális tartalommal hatályos.

 

9. Alkalmazandó jog

 

9.1.      Jelen felhasználási feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Észrevétel, panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

10.1.      Észrevétel, panasz

10.1.1.    Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó észrevételével illetve panaszával telefonon, postai úton és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Krisztics Linett Egyéni Vállalkozó

Postacím: Magyarország, 3033 Rózsaszentmárton, Pincék útja 4.

E-mail: info@kriszticslinett.hu

Telefonszám: +36 30 197 7379

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Fogyasztónak minősülő Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

10.1.2.    Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Fogyasztónak minősülő Felhasználó (fogyasztó) szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint: 1. Kapucsengő: 6.

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

Postacím: HKIK által működtetett Békéltető Testület 3300 Eger, Faiskola út 15.

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Webhely: http://hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

10.2.      Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Szekszárdi Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

10.2.1.    Ha Fogyasztónak minősülő Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

10.2.2.    Fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

 

Heves Megyei Kormányhivatal

Egri Járási Hivatala

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 26.

Postacím: 3301 Eger, Pf. 216.

Telefon: +36 510 300

Fax: +36 516 040

E-mail: meff.vezeto@heves.gov.hu

Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/–/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

10.3.      Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2021. november 22.

Krisztics Linett Egyéni Vállalkozó